Szkoła Podstawowa |im. Józefa Lompy |w Woźnikach

Przedmiot działania i kompetencje

Szkola realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające:

-podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzone przez MEN.

-Szkolny Plan Nauczania ustalony przez Dyrektora Szkoły na trzyletni cykl nauczania.

-Wewnątrzszkolny System Oceniania - uchwalony przez Radę Pedagogiczną.

-Program Wychowawczy i Profilaktyki

W naszej szkole staramy się rozwijać indywidualne zainteresowania każdego z uczniów. Organizujemy liczne konkursy, prowadzimy różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Pracujemy zarówno z dziećmi zdolnymi jak też pomagamy słabszym uczniom odnosić sukcesy na miarę ich możliwości. Oprócz nauczycieli swoim doświadczeniem służą uczniom i rodzicom psycholog, logopeda oraz oligifrenopedagogicy.

Nasi nauczyciele angażują się w działania wychowawcze na lekcjach oraz podczas wycieczek. Dbają o integrację zespołów klasowych oraz przyjazną atmosferę wśród uczniów.

Z uczniami pracuje 10 nauczycieli dyplomowanych,7 mianowanych i 3 kontraktowych.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2012-10-25 00:00przez: Admin
Opublikowano:2012-10-25 00:00przez: Admin
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach
Odwiedziny:1456

  • Brak wpisów.