Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7
tel. 34 3573470 - Sekretariat
tel. 781 982 047 - Sekretarka
tel. 781 982 048 - Dyrektor

e-mail: szkolawozniki@wp.pl

E-mail: szkolawozniki@wp.pl

Przejdź do strony głównej

Wtorek, 01 grudnia 2020

-„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2012/2013

Informacja dotycząca  udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników -„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2012/2013


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Lompy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego Wyprawka Szkolna 2012/2013
Termin składania wniosków -  do 31 sierpnia 2012 r.

Informacje szczegółowe „Wyprawka szkolna w 2011 r.
Wyprawką na podręczniki szkolne objęci będą uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę:
1. w klasach I-III szkoły podstawowej
2. w  III  klasie gimnazjum,
3. w klasach I-VI  szkoły podstawowej i klasach I-III gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię  psychologiczno- pedagogiczną:
• słabo widzący,
• niesłyszący,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu  na jedno z trzech wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:
1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) tj.  351 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie (dot. uczniów klas II-III szkoły podstawowej i III gimnazjum, w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 504 zł netto ) (wniosek nr 1).
2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły. W grupie uzasadniającej szczególne sytuacje życiowe znajduje się m.in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenia losowe itp. - bez względu na kryterium dochodowe (dot. uczniów klas I-III szkoły podstawowej i III gimnazjum).
Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w Gminie 10% ogólnej liczby uczniów.
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - bez względu na kryterium dochodowe.
W przypadku, kiedy uczeń spełnia więcej niż jedno kryterium do objęcia pomocą decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych),    a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Warunkiem wypłaty przyznanego dofinansowania jest przedłożenie dowodu zakupu podręczników. Dowodem zakupu jest imienna faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach programu lub nie zostały rozliczone w ramach innego programu pomocy uczniom.

Dofinansowanie zakupu podręczników może być przyznane:

• dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,

• dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,

• dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,

do kwoty 180 zł

• dla uczniów klas III gimnazjów,

•dla uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów klas VI ogólnokształcących szkół baletowych,

• dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I- III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół baletowych,

do kwoty 325 zł

• dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych,

do kwoty 210 zł

• dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych,

do kwoty 315 zł

• dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych,

• dla uczniów niepełnosprawnych klas IV - VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas IV - VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych klas VII - IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniów niepełnosprawnych liceów plastycznych

do kwoty 390 zł


 Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
a) zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
b) odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c) oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym,
d) zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie osiągniętym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku z innych źródeł niż  wymienione w  pkt. a-d,
e) zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach uzyskiwanych z  gospodarstwa rolnego x ha przeliczeniowe,
f) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
g)kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
h)zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
i) w przypadku ubiegania się o dofinansowanie poza kryterium dochodowym, ze względu na szczególną sytuację życiową rodziny - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – uzasadnienie,

j) w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze względu na wyżej wymienione niepełnosprawności -zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.( Wniosek nr 2)

W razie wątpliwości dodatkowe informacje można uzyskać w szkole pod nr 34 3573 470.

Wniosek nr 1 o dofinansowanie                                                       

zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013

 

 

WNIOSKODAWCA

(ojciec, matka, prawny opiekun, rodzic zastępczy, dyrektor szkoły, pracownik socjalny, inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych)

 

Imię i nazwisko

 

PESEL

 

Adres zamieszkania

 

Tel. Kontaktowy

 

 

DANE OSOBOWE UCZNIA

Imię i nazwisko ucznia

 

PESEL

 

Data i miejsce urodzenia

 

Nazwa szkoły

 

Klasa

 

Adres zamieszkania

 

SYTUACJA RODZINNA UCZNIA Z MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC ZŁOŻENIA WNIOSKU

 

Oświadczam, że  moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we  wspólnym  gospodarstwie domowym:

Lp.

Nazwisko  i imię

Data

urodzenia

Miejsce pracy-nauki

Stopień

pokrewieństwa

Wysokość

całkowitego

dochodu

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

ŁĄCZNY DOCHÓD RODZINY:

                                    ZŁ

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

1.      Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2.      Uprzedzony o odpowiedzialności karnej zgodnie z  art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.

………………………………..                                              …………………………………

            (miejscowość i data)                                                                                                     (podpis wnioskodawcy)

 

 

Dodatkowa informacja:

Zgodnie z ustawą z dnia 06 czerwca 1977 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 89 poz.555 ze zm.)

Art.304 § 1 „ Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję”.

Art.304 § 2„Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia ,aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstw”.

Uwaga:

 

  • Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego w roku 2012  wynosi  207 zł  z ha przeliczeniowego.

 

 

 

Wniosek o dofinansowanie

zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013

                                                                                            

druk nr 2

 (dotyczy tylko uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i pobierających naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży)

I. Dane wnioskodawcy:

1. Imię i nazwisko …………………………………………………….…………………

2. PESEL …………………………………………………………….…………………..

3. Adres zamieszkania ……………………………………………….…………………..

4. Numer telefonu …………………………………………………….………………….

II. Dane osobowe ucznia

1. Imię i nazwisko ucznia ……………………….……………………………………….

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………

III. Wnioskowana kwota dofinansowania (dopuszczalna wysokość dofinansowania oraz wykaz uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy wskazane zostały w instrukcji):

 

 

……….………zł (słownie: ……………………………………….……...)

 

IV.  Oświadczam, że przedstawione dane, które potwierdzam własnoręcznym podpisem, są zgodne ze stanem faktycznym.

V. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb programu pomocy materialnej dotyczącej dofinansowania zakupu podręczników.

 

VI. W załączeniu kopia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

 

 

 

 

……………………………..                                                                    …………………………….

        Miejscowość, data                                   Podpis  wnioskodawcy

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2012-06-30 00:00przez: Admin
Opublikowano:2012-06-30 00:00przez: Admin
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach
Odwiedziny:1609

  • Brak wpisów.