Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach

ul. Powstańców Śląskich 7
tel. 34 3573470 - Sekretariat
tel. 781 982 047 - Sekretarka
tel. 781 982 048 - Dyrektor
e-mail: szkolawozniki@wp.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP):  spwozniki

/spwozniki/domyslna

 

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 13 maja 2021

Jesteś tutaj: Start / UKS

UKS

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DZIALAJACEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOZNIKACH SL.

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

                                                  

                                                                       §1

 

Stowarzyszenie kultury fizycznej działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Uczniowskiego Klubu Sportowego, zwanego dalej "Klubem".

 

                                                                       §2

 

Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa w Woźnikach Śl.

 

                                                                       §3

 

Klub działa na terenie gminy (miasta) Woźniki

 

                                                                       §4

 

Klub jest uczniowskim klubem sportowym w rozumieniu  art. 7 ustawy o kulturze fizycznej.

 

                                                                       §5

 

Klub jest osobą prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę lubliniecki.

 

                                                                       §6

Klub może być członkiem okręgowych, regionalnych i ogólnokrajowych związków, stowarzyszeń i związków sportowych.

 

                                                                       §7

 

Klub działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej, ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, innych ustaw oraz niniejszego statutu.

 

                                                                       §8

 

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział 2. Cele Klubu oraz ich realizacja.

 

                                                                       §9

 

Celem Klubu jest:

1) rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,

2) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej,

3) integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,

4) oddziaływanie profilaktyczne szczególnie w stosunku do alkoholu i narkotyków,

5) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

                                                                      

§10

 

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

1) wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,

2) organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowych zajęć pozalekcyjnych,

3) organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

4) uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych,

5) upowszechnianie uprawiania minidyscyplin sportowych,

6) udział w realizacji ogólnokrajowego programu SPORT WSZYSTKICH DZIECI,

 

                                                                       §11

 

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

1) kierownictwem i radami szkół,

2) organami rządowymi i samorządowymi,

3) innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń,

§12

 

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:

1) społecznej pracy swoich członków i działaczy,

2) pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,

3) bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych,

 

Rozdział 3. Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

 

                                                                       §13

 

Członkowie Klubu dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających.

 

                                                                       §14

 

1.Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodzice uczniów i nauczyciele.

2. Uczniowie w wieku poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

3. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują pomoc w  realizacji celów Klubu, w szczególności pomoc finansową.

 

                                                                       §15

 

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej  deklaracji przystępującego, zawierającej:

   1) imię i nazwisko (nazwę),

   2) miejsce zamieszkania ( siedzibę),

   3) w przypadku osób fizycznych - datę urodzenia,

   4) oświadczenie o przystąpieniu,

   5) w przypadku małoletniego poniżej 16 lat - zgodę przedstawicieli ustawowych ,

   6) w przypadku kandydatów na członków wspierających - zakres zadeklarowanej  pomocy na rzecz Klubu.

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis do ewidencji Klubu, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji właściwego starosty o wpisie Klubu do  ewidencji.

 

                                                                       §16

 

1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

    1) uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu i brać udział w głosowaniu,

    2) wybierać i być wybieranymi do władz Klubu,

    3) zgłaszać do władz Klubu wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Klubu oraz żądać  informacji o sposobie ich załatwienia,

    4) brać udział w zajęciach, zawodach i imprezach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub,

    5) korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu, 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, nie przysługują małoletnim członkom Klubu w wieku  poniżej 16 lat.

3. Postanowienia wymienione w ust. 1 pkt. 3 - 6 stosuje się również do członków wspierających; ponadto  członkowie ci mają prawo uczestniczyć w walnych zebraniach Klubu z głosem doradczym.

 

                                                                       §17

 

1. Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

     1) troszczyć się o dobro i rozwój Klubu,

     2) brać czynny udział w działalności Klubu,

     3) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu.    

2. Do obowiązków  członków zwyczajnych należy także regularne opłacanie składek członkowskich, a członków wspierających - spełniania zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu.

3. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są obowiązani do godnego reprezentowania barw   Klubu oraz wykonywania innych obowiązków, określonych dla zawodników w ustawie o kulturze  fizycznej.

 

                                                                       §18

 

1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

    1) śmierci członka,

    2) wystąpienia z Klubu,

    3) skreślenia z listy członków,

    4) rozwiązania Klubu,

2. Pozbawienie członkostwa  przez skreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:

    1) nie spełnia wymagań statutowych,

    2) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,

    3) działa na szkodę Klubu,

    4) nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres pół roku,

    5) zalega z płatnością składek przez okres 3 miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie  spełnia.

3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać  do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Postanowienia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

 

 

 

 

Rozdział 4. Władze Klubu oraz ich organizacja.

 

                                                                       §19

 

1. Władzami Klubu są:

     1) Walne Zebranie Klubu,

     2) Zarząd,

     3) Komisja Rewizyjna,

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Klubu w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w  głosowaniu jawnym.

 

                                                                       §20

 

1. Walne zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

    1) uchwalenie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

    2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi  absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,

    3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu,

    4) rozpatrywanie odwołań od uchwał w wypadku przewidzianym w par. 18 ust. 3,

    5) dokonywanie  zmian w statucie Klubu,

    6) określenie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania,

    7) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

    8) decydowanie o rozwiązaniu się Klubu,

    9) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw:

       a) wniesionych pod obrady Walnego zebrania Klubu,

       b) dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

 

                                                                       §21

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

2. Zwyczajne Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata

3. Nadzwyczajne Walne zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd:

    1) z własnej inicjatywy,

    2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

    3) na wniosek 1/3 liczby członków Klubu.

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w ciągu 30 dni od upływu terminu albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 i 3 , Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

5. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.

6. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Klubu zmieniony lub rozszerzony.

7. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez organ, o  którym mowa w ust.

 

                                                                       §22

 

1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne:

     1) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.

     2) w drugim terminie - bez względu na liczbę członków obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się klubu mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w Walnym Zebraniu bierze udział co najmniej połowa członków.

 

                                                                       §23

 

1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 oraz w par. 29 ust. 3 pkt 2, uchwały Walnego Zebrania  Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i   przeciw uchwale.

2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Klubu zostają podjęte, jeżeli opowie się za nimi co najmniej  2/3 obecnych członków.

3. Z zastrzeżeniem par. 19 ust. 3 uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym.

 

                                                                       §24

 

1. Zarząd Klubu składa się z 3 - 7 członków, w tym Prezesa i Sekretarza.

2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.

3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub  pisemną zgodę na kandydowanie, z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo o  stowarzyszeniach.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

 

                                                                       §25

 

1. Do kompetencji Zarządu należy:

    1) kierowanie bieżącą działalnością Klubu,

    2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

    3) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,

   4) uchwalanie okresowych planów działania i prelminarzy budżetowych ,

   5) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

   6) składanie sprawozdań z działalności Klubu,

   7) zarządzanie majątkiem Klubu,

   8) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

   9) podejmowanie  uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

  10) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

 

                                                                       §26

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin działania Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w   tym Prezesa lub Sekretarza.

4. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu i pełni funkcję  pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

 

                                                                       §27

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

    1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,

    2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem,

    3) kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania  Klubu,

    4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania  oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

    5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo:

    1) składania zastrzeżeń odnośnie uchwał Zarządu i decyzji jego członków  z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności,

    2) wydawania zaleceń pokontrolnych oraz określania sposobów i terminów usunięcia  nieprawidłowości,

    3) występowania o zwołanie posiedzenia Zarządu.

 

                                                                       §28

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 - 5 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz trybu przeprowadzania przez nią kontroli określa regulamin   Komisji.

3. Uchwały Komisji są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków  Komisji.

 

                                                                       §29

 

1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

    1) upływu kadencji, przy czym za datę upływu kadencji uważa się datę złożenia sprawozdania na  Walnym  Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym Klubu,

    2) ustania członkowstwa  w Klubie,

   3) zrzeczenia się udziału w tych organach,

    4) odwołania przez Walne Zebranie Klubu.

2. Każdy członek Klubu biorący udział w Walnym Zebraniu może zgłosić wniosek  o odwołanie członka   Zarządu, któremu nie udzielono absolutorium, nawet gdyby ta sprawa nie była umieszczona w porządku  obrad.

3. Członek Komisji Rewizyjnej:

    1) może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków Klubu tylko w razie  niespełnienia wymagań przewidzianych w Prawie o stowarzyszeniach,

    2) może być odwołany przez Walne Zebranie bezwzględną liczbą głosów.

 

                                                                       §30

 

1. Na miejsce członków Zarządu  lub Komisji Rewizyjnej Klubu, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

2. Kooptacja, o której mowa w ust. 1 nie może dotyczyć więcej niż połowy członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

                                                                       §31

 

Dla obsługi administracyjnej Klubu Zarząd może utworzyć biuro, określając jego organizację i zakres działania.

 

                                                                       §32

 

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki finansowe.

2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Klub uzyskuje z:

1) składek członkowskich,

2) darowizn, zapisów i spadków,

3) dotacji budżetowych na zadania zlecone Klubowi,

4) własnej działalności gospodarczej,

5) majątku Klubu,

6) innych źródeł.

 

                                                                       §33

 

Działalność gospodarczą, o której mowa w par. 32 ust. 2 pkt. 4  Klub może podjąć na podstawie uchwały Walnego Zebrania.  Dochody z tej działalności przeznacza się na realizację celów statutowych Klubu.

 

                                                                       §34

 

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Klub może nabywać prawa i zaciągać  zobowiązania.

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków  Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

                                                                       §35

 

Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu w trybie określonym w par. 22 ust. 2 i par. 23 ust. 2.

 

                                                                       §36

 

1. Uchwała o rozwiązaniu  się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na który  zostaje przeznaczony majątek  Klubu.

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 1 , nie stanowi inaczej, likwidatorami są Prezesi, Sekretarz Zarządu Klubu. 

 

§36

 

W UKS działającym przy SP w Woźnikach powołuje się sekcje:

a)     lekkoatletyczną

b)     uchylono

c)     badminton

d)     modern ju-jitsu

e)     siatkówkową

f)      rowerową

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2015-11-18 09:39przez:
Opublikowano:2015-11-18 00:00przez: Dyrektor
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Woźnikach
Odwiedziny:2298

  • Brak wpisów.